#Algemene voorwaarden

##Algemeen

Selendang.nl is een eenmanszaak, gevestigd op Cornelis Lelylaan 57, 7424 BC te Deventer, email: info@selendang.nl, tel: +31-(0)6 235 236 25. Wij hebben geen vaste winkel-openingstijden, maar zijn op afspraak te bezoeken.

Selendang.nl is een handelsnaam van Buatan. Buatan verkoopt indonesische waren (draagdoeken, batik kleding etc). KvK.nummer: 08201696 BTW.nummer: NL24604512B01

##Recht op gratis ruilen en teruggave

U kunt alle artikelen die u hebt aangeschaft op Selendang.nl zonder opgaaf van redenen en binnen 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen, aan ons retourneren. De aankoop van artikelen wordt pas na afloop van deze 7 werkdagen definitief. Neemt u hierbij ook het bepaalde over het recht van teruggave onder punt 7 in acht.

Houd er wel rekening mee dat de geleverde artikelen in het geval van ruilen of teruggave uitsluitend ter controle mogen worden gebruikt. Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behouden wij ons het recht voor, hiervoor van u een redelijke vergoeding te eisen.

##Levering/verzendkosten

Wij bezorgen de artikelen binnen Nederland via TPG-post zolang de voorraad strekt. De levertijd van een artikel bedraagt in de regel 3 tot 5 werkdagen vanaf de besteldatum. Selendang.nl behoudt zich evenwel het recht voor om, in bijzondere gevallen, de bezorgingskosten wel in rekening te brengen. In dat geval zal Selendang.nl U zo spoedig mogelijk daarover inlichten.

##Prijzen en betaalmogelijkheden

De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW. De artikelen worden per overschrijving betaald. Selendang.nl behoudt zich evenwel het recht voor om, afgaande op de resultaten van een kredietwaardigheidsonderzoek, op ieder moment bepaalde betaalmogelijkheden uit te sluiten.

U bent verplicht het volledige factuurbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen aan ons te voldoen. Indien vorige (deel)leveringen door u zijn geretourneerd, kan het te betalen bedrag hier mee worden verrekend.

Mocht u het bedrag niet op tijd aan ons hebben voldaan, behoudt Selendang.nl zich het recht voor om aanmaningskosten ter hoogte van Euro 3,50 aan u in rekening te brengen. Indien dan nog steeds geen (tijdige) betaling plaatsvindt, zal u verplicht zijn om alle door ons met betrekking tot het innen van het openstaande bedrag gemaakte kosten en onkosten te vergoeden. Onder de kosten voor het innen van vorderingen vallen, naast eventuele gerechtelijke kosten, ook alle buitengerechtelijke kosten conform de tarieven van een geaccrediteerd incassobureau en van een advocaat.

##Bestellingen weigeren

Het staat Selendang.nl vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij Selendang.nl en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien Selendang.nl een online bestelling niet aanneemt, deelt Selendang.nl dit u onmiddellijk mee.

##Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van Selendang.nl tot het volledige factuurbedrag door u is voldaan.

##Bescherming van persoonsgegevens en crediteuren

De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren.

Selendang.nl behoudt zich het recht voor om over de door u verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd.

Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Selendang.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze derden niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. De derden waarmee Selendang.nl werkt zijn gebonden aan Selendang.nl’s voorwaarden, waarin uw privacy wordt gewaarborgd.

Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief zal Selendang.nl uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor reclamedoeleinden voor Selendang.nl-producten. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van Selendang.nl (per post, telefoon of e-mail) kunt u zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële communicaties, door dit telefonisch mede te delen aan ons. De mogelijkheid tot afmelden wordt u tevens geboden in elke relevante e-mail van Selendang.nl.

##Wettelijke informatie over het recht van teruggave

###Recht van teruggave

U kunt de ontvangen artikelen zonder opgaaf van reden binnen 7 werkdagen aan ons retourneren. Deze termijn van 7 werkdagen gaat in op het moment dat de artikelen door u zijn ontvangen. U voldoet aan deze termijn door de artikelen tijdig aan ons te verzenden. De kosten en risico’s van deze retourzending zijn voor onze rekening. Selendang.nl behoudt zich evenwel het recht voor om, in bijzondere gevallen, de retourzending wel in rekening te brengen. In dat geval zal Selendang.nl u zo spoedig mogelijk daarover inlichten. De artikelen moeten worden retour gezonden naar:

Selendang.nl Cornelis Lelylaan 57 7424 CB Deventer

###Gevolgen van teruggave

Bij waardevermindering van een artikel kan door Selendang.nl van u een schadevergoeding worden geëist. Dit geldt niet als de waardevermindering van een artikel uitsluitend is toe te schrijven aan het passen en controleren van het artikel zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Einde van de informatie over recht van teruggave.

##Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

##Colofon/exploitant

Selendang.nl Per e-mail kunt u ons bereiken onder: info@selendang.nl Telefoon: 0570-789508

##Toepasselijk recht

Op deze internetsite en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.